Data publikacji : 2022-08-01

CHRZEŚCIJAŃSKA GENEZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAKO ECHO IDEI POWSZECHNEGO BRATERSTWA

Marek Wódka

https://orcid.org/0000-0002-0452-5440

Magdalena StefaniakAbstrakt

Organizacje społeczne są kluczowymi społecznościami w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego. Idea stowarzyszeniowości dla dobra wspólnego jest głęboko zakorzeniona
w nauczaniu społecznym Kościoła. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania związków idei
powszechnego braterstwa oraz zasad życia społecznego (szczególnie solidarności i pomocniczości)
z ideą i praktycznym działaniem or-ganizacji pozarządowych. Ponadto w artykule podjęto próbę
uzasadnienia tezy, że idea organizacji spo-łecznych powoływanych dla dobra wspólnego ma swoje
korzenie w chrześcijańskiej aksjologii życia spo-łecznego. Niniejszy tekst stanowi jedynie przyczynek
do dalszych badań i krytycznej dyskusji nad miej-scem i rolą organizacji społecznych we
współczesnych społeczeństwach.

Słowa kluczowe:

organizacje pozarządowe, nauczanie społeczne Kościoła, solidarność, pomocniczość, dobro wspólneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Wódka, M. ., & Stefaniak, M. . (2022). CHRZEŚCIJAŃSKA GENEZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAKO ECHO IDEI POWSZECHNEGO BRATERSTWA. Społeczeństwo, 158(2), 84–96. https://doi.org/10.58324/s.224
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP