Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Informacje dla Autorów drukujących w kwartalniku „Społeczeństwo”

Redakcja przyjmuje artykuły, które nie były nigdzie publikowane. Artykuły powinny być wcześniej poddane korekcie językowej. Informujemy, że każdy artykuł przed opublikowaniem podlega recenzji naukowej. Decyzja o kolejności drukowania nadesłanych materiałów należy do redakcji. Za pomocą poczty e-mail lub zwykłej poczty należy przekazać pisemną zgodę na publikację artykułu na stronach internetowych. Artykuł ma spełniać poniższe wymogi.

Liczba znaków (ze spacjami) artykułu winna się mieścić w przedziale od 15 tys. do 25 tys.
Zdjęcia, tabele czy wykresy należy przesłać w oddzielnych plikach.
Formaty plików (rozszerzenia): .rtf, .doc, .docx, .odt.
Tekst powinien składać się z krótkiego wstępu, kilku części poprzedzonych śródtytułami oraz zakończenia. Układ i numeracja części artykułu wg wzoru:
Wstęp
Śródtytuł
1.1
1.2 …
2. Śródtytuł
2.1
2.2 …
Zakończenie

Format cytatu w tekście artykułu: czcionka zwykła (nie kursywa czy bold). Cytat zawsze umieszczamy w cudzysłowie.
Przypisy należy dostosować do formatu znajdującego się poniżej.
Należy dołączyć streszczenie w języku polskim wielkości od 5 do 8 linii tekstu (jeśli możliwe to również w języku obcym wraz z przetłumaczonym tytułem). Jeżeli cały artykuł napisany jest w języku obcym, należy dostarczyć obszerniejsze streszczenie w języku polskim (nie więcej nić 2 tys. znaków).
Nota o autorze powinna zawierać: imię i nazwisko, tytuł naukowy, ośrodek naukowy, miejsce pracy, stanowisko, adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.
Należy dołączyć pełną bibliografię pozycji wykorzystanych podczas opracowania artykułu, jak również dokładny wykaz zastosowanych skrótów (bibliografii nie drukujemy). Każdy ze skrótów należy wprowadzić do tekstu wg wzoru: Kodeks prawa kanonicznego [dalej: KPK].
Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych korekt.

Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP